สร้างสมดุลแห่งความสุขอย่างยั่งยืนที่ THANN Wellness Destination

สุขภาพดีแบบองค์รวมไม่ได้หมายถึงการไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ หรือความซึมเศร้า แต่คือ “กระบวนการ” ที่เปลี่ยนแปลงตลอดทั้งช่วงชีวิต เพื่อที่จะมีชีวิตที่สมดุล และมีความหมาย ในปัจจุบันการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมถือเป็นวิถีใหม่แห่งการดูแลสุขภาพที่กำลังได้รับความนิยม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อฟื้นฟูสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน  

‘ธัญ’ (THANN) แบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพผิวและเส้นผม รวมถึงธุรกิจสปาชั้นนำของประเทศไทย ขอแนะนำอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม จุดหมายปลายทางของผู้ที่อยากมาพักผ่อนและฟื้นฟูทั้งสุขภาพกายและใจที่ “ธัญ เวลเนส เดสทิเนชั่น” (THANN Wellness Destination) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้หลักการ ‘ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างยั่งยืน สร้างสมดุลแห่งความสุขอย่างมีความหมาย’

“สุขภาพและสุขภาวะที่ดีถือเป็น 1 ใน 17 เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ที่สหประชาชาติได้กำหนดขึ้นเป็นวาระการพัฒนาระดับโลก ยิ่งในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนในหลากหลายมิติ ทำให้ต้องหันกลับมาให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพกันมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งไม่ได้พิจารณาเฉพาะโรคที่เป็น หรือเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเท่านั้น แต่จะพิจารณาความสัมพันธ์ของทุกองค์ประกอบเพราะทุกส่วนล้วนมีความสัมพันธ์และส่งเสริมกันเมื่ออยู่ในสภาวะสมดุล สามารถแบ่งได้เป็น 6 องค์ประกอบ คือ

(1) ร่างกาย (Physical) การดูแลร่างกายอย่างเหมาะสม เพื่อสุขภาพที่ดี ปลอดโรค และมีความแข็งแรง รวมถึงการสร้างสมดุลของกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับร่างกาย, การนอนหลับและภาวะโภชนาการที่เหมาะสม

(2) อารมณ์ (Emotional) ความสามารถในการเรียนรู้ และจัดการกับอารมณ์ของตัวเอง

(3) จิตใจ (Spiritual) สภาวะจิตที่สงบ สมดุล และสอดคล้องกับตัวตนของเรา มีเป้าหมาย มีความไว้วางใจ มีความมั่นใจ ซึ่งจะทำให้เราเป็นคนที่เชื่อถือได้ ตรงไปตรงมา นิ่งและคิดบวก

(4) สังคม (Social) รูปแบบความสัมพันธ์ที่เรามีต่อผู้อื่นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เป็นความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ครอบครัว หรือชุมชนที่อาศัยอยู่ ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดี การเป็นที่รักและมีคนที่เราสามารถพูดคุยเรื่องต่าง ๆ ได้ จะก่อให้เกิดความรู้สึกดีต่อตนเอง (Self-esteem)

(5) ความรอบรู้ (Intellectual) การเปิดรับความคิดใหม่ๆ การแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มพูนความรู้และทักษะผ่านกิจกรรมต่างๆ ทำให้เรามีความคิดอย่างเป็นตรรกะ

(6) สิ่งแวดล้อม (Environment) เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างโลก, สิ่งแวดล้อม และตัวเรา ลดการสร้างผลเสียและมีนิสัยที่ช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การปลูกต้นไม้ ไม่ตัดไม้ทำลายป่า ดูแลรักษาความสะอาดแม่น้ำลำคลอง ช่วยอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น

อีกหนึ่งแนวความคิดอยากแนะนำเพื่อสร้างความสุขในการดำเนินชีวิต คือ อิคิไก (IKIGAI) แนวคิดเพื่อการสร้างความสุขแบบยั่งยืนอันโด่งดังของคนญี่ปุ่น ซึ่งมีความหมายว่า “การมองหาคุณค่าและความสุขจากการใช้ชีวิต” เปรียบเสมือนการค้นหาเข็มทิศ เพื่อช่วยค้นพบความหมายของการมีชีวิตอยู่ เมื่อเรามองเห็นหนทางหรือความชัดเจนในทุกเรื่อง มีเป้าหมาย โฟกัสกับสิ่งที่จำเป็น และตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นทิ้งไปบ้าง เราก็จะมีความสุขกับทุกนาทีมากขึ้น เห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นด้วย

อิคิไก (IKIGAI) นั้นประกอบด้วยความสมดุลระหว่าง 4 สิ่ง คือ

  • สิ่งที่เรารักหรือมีความสุขที่ได้ทำ
  • สิ่งที่เราถนัดหรือทำได้ดี
  • สิ่งที่มีประโยชน์และโลกกำลังต้องการ
  • สิ่งที่สร้างรายได้ให้เรา

เมื่อนำ สิ่งที่รัก + สิ่งที่ถนัด ก็จะเกิดเป็น ความหลงใหล (Passion)

หากเอา สิ่งที่รัก + สิ่งที่โลกต้องการ จะเป็น หน้าที่ (Mission)

หากเอา สิ่งที่โลกต้องการ + สิ่งที่สร้างรายได้ ก็จะเท่ากับ งานหาเลี้ยงชีพ (Vocation)

หากเอา สิ่งที่ถนัด + สิ่งที่สร้างรายได้ ก็จะได้เป็น อาชีพเชี่ยวชาญ (Profession)

การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนั้นไม่ได้จำกัดขอบเขต สิ่งใดที่สามารถทำแล้วช่วยให้ร่างกายและจิตใจมีสุขภาพดี สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข เป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและช่วยเสริมสร้างความสมดุลให้แก่ร่างกายก็ล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้น ทางธัญ เวลเนส เดสทิเนชั่น (THANN Wellness Destination) จึงได้จัดเตรียมกิจกรรมตามหลักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมหลากหลายกิจกรรม เพื่อเป็นตัวช่วยในการฟื้นฟูสุขภาพกายใจท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาพักได้รับการพักผ่อนและสร้างสมดุลแห่งความสุขอย่างมีความหมาย”

“ธัญ เวลเนส เดสทิเนชั่น” (THANN Wellness Destination) ทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนและฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่จะได้สัมผัสกับความเงียบสงบของแม่น้ำน้อย และทุ่งนาเขียวขจีของอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้เวลาอยู่กับตัวเองอย่างผ่อนคลาย ท่ามกลางธรรมชาติของแมกไม้นานาพันธุ์ในพื้นที่กว่า 25 ไร่ สัมผัสประสบกาณ์ใหม่ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างแท้จริงภายใต้ 3 หลักการ ได้แก่ การออกกำลังกายและการทำกิจกรรมเพื่อสร้างความแข็งแรง (Active lifestyle), การปรับสมดุล ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ (Balance of body mind and spirit ) และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น (Connect with others)

“ธัญ เวลเนส เดสทิเนชั่น” (THANN Wellness Destination) ประกอบด้วยห้องพักเพียงจำนวน 46 ห้อง โดยมีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 64-213 ตารางเมตร อาทิ ห้องสวีทวิวแม่น้ำ (Riverfront suite), บ้านต้นไม้ (Treehouse) และพูลวิลล่า (Pool villa) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้ภายในห้อง อาทิ อินฟิวส์ วอเตอร์ (Infused water), ของว่างเพื่อสุขภาพ (Health snack) รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพผิวและเส้นผมของธัญ (THANN)

เปิดให้บริการสำหรับแขกที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป เป็นแพ็กเกจแบบ All-inclusive package ที่รวมค่าห้องพักระดับ 5 ดาว, อาหารทุกมื้อตั้งแต่มื้อเย็นของวันแรกที่เข้าพัก, ชุดสำหรับสวมใส่ระหว่างเข้าพัก, มินิบาร์ภายในห้อง, คลาสออกกำลังกายและกิจกรรมสันทนาการแบบไม่จำกัดครั้ง รวมถึงการทำสปาทรีทเมนท์ 90 นาที/คืน/ท่าน

สัมผัสประสบการณ์ที่มากกว่าความผ่อนคลาย เพื่อฟื้นฟูร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ภายใต้พื้นฐานการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ “ธัญ เวเนส เดสทิเนชั่น” (THANN Wellness Destination) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 035-910910 หรือ www.thannwellness.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.