มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ มอบทุน 2,346,400 บาท

ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 รวมมอบทุน 20,581,519 บาท

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2559 จากแรงบันดาลใจของคุณธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ บุตรชายเพียงคนเดียวของ ภก.ดร.เกษม และ คุณทับทิม ปังศรีวงศ์  ซึ่งต้องการตอบแทนพระคุณและสืบสานปณิธานอันแน่วแน่ของบิดาผู้เป็นปูชนียบุคคลที่ได้อุทิศตนเพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย  จึงได้จัดตั้ง มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ด้วยทุนเริ่มต้นจำนวน 100 ล้านบาท  โดยมีกำหนดมอบเงินทุนทั้งหมดนี้ภายในระยะเวลา 20 ปี โดยจัดมอบทุนเป็นประจำทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง  

ซึ่งมูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์ในการจัดมอบทุนให้โครงการด้านเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วยทุน 5 หมวด ได้แก่ ทุนการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์แก่นักศึกษาที่ตั้งใจเรียนแต่ขาดทุนทรัพย์ และทุนอบรมวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม, ทุนสนับสนุนการวิจัย, ทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการ, ทุนสนับสนุนการพัฒนาการประกอบวิชาชีพด้านเภสัชกรรม และอบรมระยะสั้น ใน/ต่างประเทศ และทุนสนับสนุนด้านอื่นๆ ทางเภสัชศาสตร์

คุณธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ได้จัดมอบทุนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยไม่มีข้อผูกมัด โดยในปี พ.ศ.2566 ได้จัดพิธีมอบทุนให้แก่นักศึกษาและบุคลากรด้าน เภสัชศาสตร์ รวมทั้งทุนสนับสนุนโครงการงานวิจัย จำนวน 50 ทุน/โครงการ รวมเป็นเงิน 2,346,000 บาท  ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566  ผ่านระบบ Zoom Webinar และโอนเงินทุนสนับสนุนฯ เข้าบัญชีธนาคารของผู้ที่ได้รับทุนทุกท่าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับมอบทุนโดยเฉพาะผู้รับทุนที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ต่างจังหวัด 

คุณธีระพงศ์ ได้กล่าวย้ำถึงเจตนารมณ์ของการมอบทุนสนับสนุนด้านเภสัชศาสตร์ “แม้ว่าสังคมโลกได้ผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบากของวิกฤตโรคระบาดตลอดหลายปีที่ผ่านมา แต่ขณะนี้ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและเงินเฟ้อ  รวมทั้งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสงครามที่เกิดขึ้นในทวีปต่างๆ  ซึ่งส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของประชาชน  มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งในการมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีข้อผูกมัด เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในระดับปริญญาตรีซึ่งมักเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน รวมทั้งทุนวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ที่จะนำไปใช้พัฒนาต่อยอดและค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อเป็นคุณูปการให้กับชาติบ้านเมืองและสังคมโลกต่อไปในภายภาคหน้า ด้วยเล็งเห็นว่าการวิจัยพัฒนาด้านเภสัชศาสตร์ไม่อาจหยุดนิ่งและต้องพัฒนาให้ทันท่วงทีต่อการนำมาใช้ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์และบำบัดภัยคุกคามจากโรคระบาดอุบัติใหม่ที่พร้อมจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 

ด้วยคุณงามความดีที่ท่านได้สั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน อาจารย์เกษมได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) จากพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ในปี พ.ศ. 2497 และยังได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (2499)  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (2502)  และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (2505)

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ได้จัดพิธีรับมอบทุน ประจำปี 2566 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 50 ทุน/โครงการ คิดเป็นยอดรวมทั้งสิ้น 2,346,400 บาท

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ เปิดให้นักศึกษาและเภสัชกรที่สนใจยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนด้านเภสัชศาสตร์ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2567 เป็นต้นไป  ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ หรือติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ 02 253 0178-81 ต่อ 308 หรือ E-mail: admin@doctorkasem-foundation.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.