B.L.Hua ฉลองครบรอบ100 ปี แห่งคุณความดี  

บริจาคให้โรงพยาบาล 100 แห่ง มูลค่ารวม 20 ล้านบาท

ตลอดศตวรรษที่ผ่านมา บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด (B.L.HUA & Co.Ltd.) มีความภาคภูมิใจที่เป็นบริษัทของคนไทยที่ได้ยึดมั่นในการสร้างคุณงามความดีควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจกระทั่งเจริญรุ่งเรืองเติบโตอย่างมั่นคงจวบจนมีอายุครบรอบ 100 ปี ในปี พ.ศ.2566 นี้  จากการก่อตั้งห้างขายยาแผนปัจจุบันในสมัยยุคบุกเบิก  สู่ช่วงเปลี่ยนผ่านสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  ได้สร้างคุณูปการให้แก่วิชาชีพเภสัชกรรมและสังคมด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องตลอด 100 ปี

เพื่อสืบสานความดีตอบแทนสังคมเนื่องในวาระฉลองครบรอบ 100 ปี ของ B.L.HUA คุณธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ เจ้าของธุรกิจ และ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ได้มีเจตนารมณ์มอบเงินบริจาคและเวชภัณฑ์มูลค่ารวม 20 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 100 แห่งทั่วประเทศ อาทิ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  ศิริราช  รามาธิบดี  ตากสิน   สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา   เทียนฟ้ามูลนิธิ  รพ.ประจำจังหวัดต่างๆ ฯลฯ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการช่วยเหลือสาธารณะ

ปัจจุบัน B.L.HUA มีตำรับยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมากถึง 300 ตำรับ ซึ่งตลอด 100 ปีที่บริษัทของคนไทยได้ดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  จำหน่ายเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพจนเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจจากโรงพยาบาล  คลินิก  ร้านขายยา และกลุ่มลูกค้าทั่วประเทศ  โดยมีพนักงานมากกว่า 500 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานที่มีความภักดีต่อองค์กรและทำงานมาอย่างยาวนาน  โดยพนักงานที่มีอายุงานมากที่สุดคือ 62 ปี  และมีพนักงานอายุงานเกินกว่า 20 ปี มากกว่า 100 คน

ด้วยรากฐานที่แข็งแกร่งของ B.L.HUA พร้อมพัฒนาธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองเติบโตอย่างมั่นคงข้ามสู่ศตวรรษหน้า โดยคณะผู้บริหารรุ่นที่ 4 นำโดยคุณธีรวัลคุ์  คุณพงศ์ศิษฎ์ และ คุณพงศ์วรุตม์  3 ผู้บริหารจากตระกูลปังศรีวงศ์  เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จในอนาคตผ่านวิสัยทัศน์ของคุณธีระพงศ์ ในการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ 4 ประการ คือ 1) มองเห็นโอกาส  2) ปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ 3) มุ่งมั่นทำงานให้สัมฤทธิ์ผล และ 4) ยอมรับความจริงและพร้อมแก้ไข 

โดยตลอด 100 ปีที่ผ่านมาB.L.HUA มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์  และยังคงคิดค้นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตยาที่ดีมีคุณภาพ  ด้วยปณิธานอันมั่นคงที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงยาที่ดีมีมาตรฐานและมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.