Tag Archives: #nicetoMeatu

It’s really “nice two Meat u”

ร้านที่ว่าด้วยการปิ้งย่างดี ๆ เลือกคำเริ่มต้นบทสนทนาจากประโยคทักทาย อย่าง Nice to meet you มาใช้เป็นชื่อร้าน ถึงจะเป็นคำที่ใช้กันทั่ว แต่นาทีนี้ถ้าพูดว่า ไนซ์ทูมีทยู แทบทุกคนจะนึกถึงร้าน nice two