Tag Archives: #NestlePureLifeWaterRegeneration

เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ สานต่อ 8 ปีแห่งการอนุรักษ์สายน้ำในไทย

เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ สานต่อ 8 ปีแห่งการอนุรักษ์สายน้ำในไทย ภายใต้โครงการ ‘เนสท์เล่ น้ำรักษ์น้ำ’ สู่เป้าหมาย “Net Water Positive”